RAHIM, M.; MAULANA, M. HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, v. 7, n. 2, p. 447-464, 30 dez. 2019.