(1)
Rahim, M.; Maulana, M. HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN. Kontem 2019, 7, 447-464.