TIPOLOGI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah Tokoh-tokoh Agama Tulungagung)

Ahmad Musonnif

Abstract


ABSTRACT

The epistemological features of Islamic Law increasingly vary along with the development of Islam. This is due to the interaction of the Muslims’ thinking with the development of new scientific and epistemological patterns developed at the new locus of Muslims. The focus of this research is analyzing the Islamic law epistemology of the Tulungagung religious leaders in the initial determination of the Islamic month. The research method used is interview and observation, and literature search. The analysis is then carried out with the epistemological approach of Islam. From the perspective of legal epistemology, Tulungagung religious leaders fluent in four epistemological categories, namely Bayani, Burhani, and Irfani, similar to the typology introduced by al-Jabiri. In addition, there are other epistemological features, namely taqli di-Ittiba'i, which are very close to the Sufism tradition.

Keywords: Islamic Legal Epitemology, Tulungagung Religious Leaders, Determination of HijriCalendar.


References


al-‘Amili, Muhammad bin al-Hasan al-Harr, Tafsil wasa’il al-Shi’ah ila

Tahsil Masa’il al-Shari’ah, Mu’assasah Ali Bayt ‘alihim al-Salam li Ihya’ al-Turats.

Arifin, Jaenal, “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia: Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah, Judisia, Vol 5, No 2, 2014.

al-‘Ashqar, ‘Umar Sulayman, Al-Madkhal ila al-Shari’ah wa al-Fiqh al-Islami, Yordan: Dar al-Nafa’is, 2005.

al-‘Attas, Ahmad ibn Hasan bin Abdullah, Tadzkir an- Nas, Tarim: Zawiyyah al-‘Idrus al-‘Ilmiyyah, tt.

Azhari, Susiknan, dan Ibnor Azli Ibrahim, “Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'I” Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 42 No. I, 2008.

al-Bukhari, Muhammad ibn Isma’il Abu Abdillah, Hadis no 1810, Dar Ibn Kathir, 1993.

Fikri, Afif Chasbi, “Aplikasi Metode Hisab ‘Urfi ”Khomasi” Di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Dalam Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan”, Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, Bidayah al-Hidayah, Bayrut: Dar Sadir, tt.

al-Halbi, Muhammad ibn Yahya al-Tadhifi, Qala’d al-Jawahir fi Manaqib Abd al-Qadir, Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halbi, 1956.

Hamdun, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 10 No. 3, 2017.

Izzuddin, Ahmad, “Pemikiran Hisab Rukyah Klasik: Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi”, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol 13, No 1, 2015.

al-Jabiri, Muhammad Abed, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1999.

________, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, Bairut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyah, 1992.

Jayusman, Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah Dan Sains, Jurnal Al-Maslahah, Vol 11, No 1, 2015.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Khalikan, Ahmad ib Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakr Ibn, Wafiyyah al-A‘yan wa Abna’ Abna’ al-Zaman, Bayrut: Da al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.

Kurniawan, Rudi, Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Tarekat Naqsabdi Kota Padang, Skripsi Semarang , 2003.

Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.

al-Mubarakfuri, Muhammad ibn Abd al-Rahman, Tuhfah al-Ihwadhi bi Sharh al-Tirmidhi, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.

Muhammad Ahad Lawj,Taqdis al-Ashkhas fi Fiqr al-Sufi, Kairo: Dar ibn Affan, 2001.

Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, al-Sahih, Juz 2, Damaskus-Bayrut: Dar ibn Kathir, 1993.

al-Najjar, Amir, Al-turuq al-Sufiyyah fi Misr, t.t: Dar Al-Ma’arift,th.

Nicholson, A Reynold, The Mystics of Islam, Sacramento: Maurine Press, 2006.

Purwadi, “Konsep Kekuasaan Jawa Menurut Serat Nitipraja”, Jurnal Kejawen, Vol. 1, no. 3, 10 April 2013.

Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Ansari al-, Al-Jami’ li ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.

Shaleh, A. Khudori, Wacana Baru Filsafat Islam, Jakarta: Pustaka

Pelajar, 2004.

al-San’ani, Abu Bakr Abd al-Razzaq ibn Hammam, al-Musannaf, Vol 4, Johannesberg: Majlis al-‘Ilmi, 1972.

Sakirman, “Islam Aboge Dalam Tradisi Jawa Alastua”, Ibda’, Vol. 14, No. 2, 2016.

al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa, Al-I’tisam, Dar ibn Affan, 1992.1

al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa, Al-I’tisam, Juz 1, t.t: Dar ibn Affan, 1992.

Sharab, Muhammad Muhmmad Hasan, Tarikh al-Kitabah wa Tadwin al-Ilm fi Asr al-Jahili wa al_Qarn al-Awwal al-Hijri, Dar al-Siddiq, 2005.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Yacob, Faisal Yahya, “Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh”, Islam Futura Vol. 16. No. 1, (2016).

Adam, Muchtar, “Mengenal Syaikh Datuk Abdul Jalil, Penyebar Islam di Indonesia”, dalam

https://www.facebook.com/KH.Drs.MuchtarAdam/posts/mengenal-syaikh-datuk-abdul-jalil-penyebar-islam-di-indonesiamenelusuri-sejarah-/10152663498783860/, diakses 11/1/2009.

Fatwa Sesat Mui Tentang Penentuan Lebaran Al Muhdlor Di Tulungagung, dalam http://inthrusttg.blogspot.com/2008/10/fatwa-sesat-mui-tentang-penentuan.html, diakses 9/2/2019

Ni'am Minhajun, Sowan he Habib Hamid al-Muhdor, dalam https://mimtulungagung.wordpress.com/2008/09/29/sowan-ke-habib-hamid-bin-ahmad-al-muhdlor/, diakses 05/07/2017.

Silsilah Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsabandiyah, dalam http://alkhidmahampelgading.blogspot.com/2010/10/silsilah-thoriqoh-qodiriyyah-wa.html, diakses 12/2/2019


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN   : 2303-1905

E-ISSN  : 2549-1075

 


Indexed by:

http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/public/site/images/admin/crossref-logo-landscape-100.pnghttp://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/public/site/images/indrya/moraref2.jpg

http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/public/site/images/admin/Slideshare-logo.pnghttp://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/public/site/images/admin/logoGaruda-besar.pnghttp://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/public/site/images/admin/journaltocs_logo.gif__250x250_q75_subsampling-2_.jpg

 

Flag Counter

Editorial Office:

Ahkam: Jurnal Hukum Islam

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46
Telp/Fax: 0335-321513/321656
e-mail: ahkamfasih.iainta@gmail.com

Web Analytics

View My Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.